Due to the expansion of CT Solutions s.r.o. services to other EU countries, the providing of new services to customers on the cryptomat.sk website will be terminated on 12/31/2022. As of January 1, 2023, you as our customer can continue to use the services as before, but on the cryptomat.eu domain. In connection with this change, we would like to ask you to transfer your cryptocurrencies from your account on the cryptomat.sk website to your private wallet, or to your account on the new cryptomat.eu website. We will transfer the login data to the cryptomat.eu website, they will remain the same as you have today on cryptomat.sk. After logging in to cryptomat.eu, it will be necessary to verify your identity again via KYC.

We will be glad if you decide to use our services in the same way as before. If you need help transferring your funds to your own crypto wallet, or to a new wallet on the cryptomat.eu website, do not hesitate to contact us by e-mail help@cryptomat.sk

Thank you for your trust in 2022 and we look forward to cooperation in 2023!

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom webového portálu cryptomat.sk, ktorý poskytuje služby online zmenárne a prevádzkovateľom automatov na predaj a nákup kryptomien (ďalej len „cryptomat“) v súlade s týmito obchodnými podmienkami je spoločnosť CTSolutions s.r.o., so sídlom Bottova 2A,  811 09 Bratislava, IČO: 52 312 801, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo:  141149/B (ďalej ako „Obchodník“).  

Výklad pojmov:

„Kryptomena“ je digitálna mena, najmä Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) a iné (ďalej len „kryptomena“), ktorej predaj alebo nákup je možné zrealizovať prostredníctvom webového portálu cryptomat.sk a cez automaty cryptomat. Kryptomeny nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že nie sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné a zmenárenské služby (t.j. Zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v platnom znení, a pod.) a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej Banky Slovenska;

„Kryptomenová adresa“ je elektronická peňaženka v podobe QR kódu alebo niekoľko miestneho kódu, ktorá slúži na príjem alebo výdaj kryptomien. Kryptomenovú adresu je možné vytvoriť priamo v obojsmerných automatoch cryptomat;
 
„Obchodník“ je osoba, ktorá pre Klienta zabezpečuje nákup alebo predaj kryptomien a poskytovanie ďalších služieb na portáli cryptomat.sk a prostredníctvom automatov cryptomat;

„Prevádzkovateľ“ je Obchodník;
 
„Klient“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami  využíva služby poskytované Obchodníkom prostredníctvom webového portálu cryptomat.sk  a/alebo cez automaty cryptomat.

Úvodné ustanovenia:

Všeobecné obchodné podmienky predstavujú podmienky poskytovania a využívania služieb na portáli cryptomat.sk a upravujú vzťah Obchodníka s Klientom, ktorý prejavil záujem o služby Obchodníka.
Podmienkou využitia služieb cez portál cryptomat.sk a cez automaty cryptomat je pochopenie mechanizmu nákupu a predaja a pochopenie princípu fungovania kryptomien ako takých. Kryptomeny sú vysoko volatilné a preto predstavujú obchody s kryptomenami vysokú mieru rizika. Kurzy kryptomien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže Klient zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu jeho portfólia kryptomien, v ktoromkoľvek momente, ako dôsledok klientom realizovaného nákupu alebo predaja kryptomeny.
Ak si nie je klient istý svojimi znalosťami danej problematiky, môže sa obrátiť na Obchodníka alebo si doplniť informácie z verejne dostupných zdrojov.
Predpokladom (podmienkou) nákupu a predaja kryptomeny prostredníctvom portálu cryptomat.sk a automatov cryptomat je dosiahnutie veku 18 rokov Klienta.
Obchodník umožňuje, v súlade so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov s trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, realizáciu transakcie bez nutnosti osobnej identifikácie za hotovosť maximálne vo výške 1.000 EUR.
Klient súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“) po ich prečítaní a potvrdení súhlasu na cryptomate a/alebo samotnou realizáciou objednávky/transakcie na webovom portáli cryptomat.sk.
Ak s akoukoľvek časťou týchto VOP Klient nesúhlasí, objednávku služieb neuskutoční.
Obchodník si vyhradzuje právo aktualizovať a zmeniť VOP portálu cryptomat.sk v súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti regulácie a obchodovania s kryptomenami, zmenou trhových a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s kryptomenami alebo za účelom riadneho fungovania webových stránok Obchodníka a prípadne ďalších ním poskytovaných služieb.
Zmeny VOP budú oznámené ich zverejnením na webovej stránke cryptomat.sk a nadobudnú účinnosť ich zverejnením.

 

Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien cez portál cryptomat.sk

Nákup kryptomeny je realizovaný:

 1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Klientom
 2. Vykonanou identifikáciou podľa čl. 5 v týchto VOP v prípade, ak transakcia neprekročí sumu 1.000 EUR
 3. Zaslaním platobných inštrukcií pre úhradu kúpnej ceny
 4. Zložením príslušnej čiastky v EUR na bankový účet Obchodníka v závislosti od typu transakcie
 5. Kurz je fixovaný na 30 minút do prijatia finančných prostriedkov. Ak Obchodníkovi počas tejto doby nedorazia finančné prostriedky /správa o úspešnej platbe od sprostredkovateľských služieb, pripísanie sa vykoná s prepočtom kurzu v okamihu prijatia finančných prostriedkov.  
 6. Údaje o výmenných kurzoch sú k dispozícii v príjmovom doklade vystavenom klientovi.
 7. Kryptomena sa posiela okamžite po prijatí finančných prostriedkov na účet.
 8. Následným poukázaním dohodnutého množstva kryptomeny na Kryptomenovú adresu Klienta uvedenú v objednávkovom formulári sa považuje transakcia za vybavenú.


Predaj kryptomeny je realizovaný:

 1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Klientom
 2. Vykonanou identifikáciou podľa čl. 5 v týchto VOP, v prípade, ak transakcia neprekročí sumu 1.000 EUR
 3. Zaslaním platobných inštrukcií pre zloženie kryptomeny
 4. Zložením kryptomeny na účet kryptomenovej adresy Obchodníka
 5. Kurz je fixovaný na 30 minút do prijatia kryptomeny. Ak Obchodníkovi počas tejto doby nedorazí kryptomena, pripísanie sa vykoná s prepočtom kurzu v okamihu prijatia finančných prostriedkov.  
 6. Údaje o výmenných kurzoch sú k dispozícii v príjmovom doklade vystavenom klientovi.
 7. Peniaze sa Klientovi pošlú po určitom počte potvrdení zo siete blockchain. Počet potvrdení požadovaných od siete je uvedený na stránke cryptomat.sk a môže sa pre každú sieť líšiť.
 8. Finančné prostriedky sa na bankový účet odošlú v priebehu nasledujúcich 72 hodín počas bežných bankových hodín.
 9. Následným poukázaním príslušnej finančnej čiastky v EUR na bankový účet Klienta uvedený v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú.

Charakteristika poskytovanej služby – predaj a nákup kryptomien cez automaty cryptomat

Nákup kryptomeny je realizovaný:

 1. zvolením príslušného tlačidla v automate pre nákup kryptomeny
 2. prečítaním a stlačením tlačidla Súhlasím s ochranou osobných údajov
 3. prečítaním a potvrdením VOP
 4. v prípade, ak transakcia neprekročí sumu 1.000 eur, osobná identifikácia sa nevykonáva
 5. zadaním čiastky v €, pričom minimálna hodnota pre nákup kryptomeny je 50€
 6. oskenovaním QR kódu t.j. kryptomenovej peňaženky automatom
 7. vložením požadovanej sumy v €, pričom minimálna bankovka musí byť 10€
 8. stlačením tlačidla hotovo

Predaj kryptomeny je realizovaný:

 1. zvolením príslušného tlačidla v automate pre predaj kryptomeny
 2. prečítaním a stlačením tlačidla Súhlasím s ochranou osobných údajov
 3. prečítaním a potvrdením VOP
 4. v prípade, ak transakcia neprekročí sumu 1.000 eur, osobná identifikácia sa nevykonáva
 5. zadaním čiastky v €, pričom minimálna hodnota pre predaj kryptomeny je 50€
 6. vydaním lístku s pokynmi, na akú kryptomenovú adresu poslať daný počet kryptomeny
 7. oskenovaním QR kódu na danom lístku mobilom a odoslať tak kryptomenu na adresu obchodníka
 8. prijatím sms/emailu s upozornením o realizácii transakcie
 9. zvolením príslušného tlačidla v automate pre výber hotovosti
 10. oskenovaním QR kódu na danom lístku automatom
 11. vyberiete svoju hotovosť z podávača

Nákupné a predajné kurzy kryptomien, ktoré sú zobrazované na úvodnej stránke cryptomat.sk sú orientačné. Kurz je fixovaný na 30 minút do prijatia finančných prostriedkov. Nákupné a predajné kurzy kryptomien, ktoré sú zobrazované na automatoch cryptomat sú aktuálne, ponížené o príslušné poplatky. Kurz sa mení takmer každú minútu.

 

Spôsob úhrady kúpnej ceny pri transakciách cez portál cryptomat.sk

Klient sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručenia platobných inštrukcií, a to jedným z týchto spôsobov:

 1. bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno v prípade nákupu kryptomien
 2. vkladom hotovosti na prepážke banky v prípade nákupu kryptomien pod vlastným menom
 3. odoslaním príslušného množstva kryptomien z vlastnej kryptomenovej adresy Klienta na kryptomenovú adresu Obchodníka v prípade predaja kryptomien

Úhrada kúpnej ceny kryptomeny bezhotovostným prevodom z bankového účtu tretej osoby alebo zloženie kryptomeny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z elektronickej peňaženky tretej osoby nie je prípustné.

V prípade, ak zo strany Klienta dôjde k úhrade kúpnej ceny po uplynutí lehoty uvedenej v platobných inštrukciách alebo nebude poukázaná kúpna cena v správnej výške, Obchodník vráti Klientovi ním uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, s výnimkou, ak Klient bude trvať na zrealizovaní obchodu, čo však musí Klient Obchodníkovi výslovne písomne oznámiť a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu obchodníka info@cryptoma.sk, kde je Obchodník oprávnený skontaktovať Klienta za účelom dojednania si ďalších podmienok a môže si odpočítať náklady na odoslanie financií/ kryptomeny.

 

Práva, povinnosti a zodpovednosť Obchodníka

Obchodník nezodpovedá za prerušenie alebo iné zhoršenie služieb poskytovaných prostredníctvom portálu cryptomat.sk a/alebo automatov cryptomat v dôsledku neočakávaných udalostí, ktoré sa prihodia, najmä vojna, štrajk, požiar, potopa, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy a živelné pohromy; teroristické útoky; zlyhanie telekomunikačnej prevádzky, ktoré sú schopné ovplyvniť fungovanie portálu cryptomat.sk a automatov cryptomat.

Obchodník nezodpovedá za zneužitie hesla ku kryptomenovej adrese alebo zneužitie emailovej adresy Klienta.

Obchodník nezodpovedá za škody a straty spôsobené v dôsledku rozhodnutia súdu, polície a iných orgánov štátnej moci, ani za škody a straty vzniknuté Klientovi v dôsledku zmeny právnych predpisov.

Obchodník nezodpovedá za riziká kryptomien, ktoré nemôže akokoľvek ovplyvniť.

Obchodník sa zaväzuje vykonať identifikáciu a overenie podľa príslušnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a vyhradzuje si právo požadovať od klienta údaje uvedené v čl. 5 týchto VOP v prípade, ak hodnota transakcie prekročí sumu 1.000 eur.

Obchodník sa zaväzuje sa spracúvať a zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).  

Obchodník negarantuje trhovú cenu kryptomeny v budúcnosti, nakoľko je cena kryptomien vysoko volatilná.

Obchodník sa zaväzuje ihneď od prijatia finančnej čiastky na bankový účet Obchodníka zaslať príslušnú čiastku kryptomeny na kryptomenovú adresu a do 72 hodín zaslať finančnú čiastku na bankový účet Klienta.

Obchodník nezodpovedá za stratené transakcie po ich odoslaní Klientovi.

 

Práva, povinnosti a zodpovednosť Klienta

 • Klient má povinnosť starostlivo zvážiť, či jeho finančná situácia a schopnosť posúdiť riziko zodpovedá povahe nákupu alebo predaja kryptomeny a realizovať nákup alebo predaj až po tomto starostlivom zvážení.
 • Klient berie plne na vedomie uvedené riziká a skutočnosť, že Obchodník nemôže tieto riziká akokoľvek ovplyvniť a nie je za ne zodpovedný.
 • Klient berie na vedomie, že bol Obchodníkom upozornený na nebezpečenstvo kolísania cien kryptomien.
 • Klient berie na vedomie, že súčasná právna regulácia kryptomeny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť a zaväzuje sa tieto zmeny, ako aj s tým spojené zmeny týchto VOP, plne rešpektovať.
 • Klient súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári obchodníka pre účely nákupu a predaja kryptomien.
 • Klient berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje, ktoré obchodník vyžaduje pre identifikáciu a overenie klienta podľa čl. 5 týchto VOP, ich poskytnutie Obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie.
 • Klient sa zaväzuje uvádzať Obchodníkovi pravdivé informácie a údaje, v súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby sa taktiež zaväzuje neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné a nepravdivé informácie.
 • Klient sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručených platobných inštrukcií a to bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno alebo priamym vkladom hotovosti na bankový účet Obchodníka v prípade nákupu kryptomeny cez portál cryptomat.sk.
 • Klient sa zaväzuje odoslať príslušné množstvo kryptomeny z kryptomenovej adresy Klienta na kryptomenovú adresu Obchodníka v prípade predaja kryptomeny cez portál cryptomat.sk.
 • Klient sa zaväzuje k uskutočneniu obchodu používať výhradne svoje vlastné peňažné prostriedky, prípadne kryptomenu patriacu výlučne jemu, nie tretej osobe.
 • Klient berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny v zmysle doručených platobných inštrukcií prevodom z bankového účtu tretej osoby v prípade nákupu kryptomeny nie je prípustná.
 • Klient berie na vedomie, že zloženie kryptomeny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z kryptomenovej adresy tretej osoby v prípade predaja kryptomeny nie je prípustné.
 • Klient sa zaväzuje, že nevyužije služby prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom siete automatov cryptomat alebo poskytovaných akoukoľvek inou cestou, k nákupu a predaju kryptomeny, ak by tieto nákupy alebo predaje boli uskutočňované do alebo z krajín, ktoré sú považované z hľadiska Zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rizikové alebo vysoko rizikové a/alebo by boli uskutočňované osobe alebo od osoby, ktorá má pôvod v rizikovej alebo vysoko rizikovej krajine.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy cez portál cryptomat.sk

Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Klienta bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu – transakcie (nákupu alebo predaja kryptomeny), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí Klienta odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v objednávke. V prípade, ak zo strany Klienta už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Obchodníka, Obchodník odošle kúpnu cenu, poníženú o poplatky za transakcie, späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Klienta, z ktorého bola zákazníkom odoslaná, a to bez zbytočného odkladu.
Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku klienta na základe podozrenia z porušenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v platnom znení.
Klient má právo zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu, a to odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovú adresu obchodníka info@cryptomat.sk. V prípade, ak zo strany Klienta pred zrušením objednávky z jeho strany, už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Obchodníka, Obchodník odošle kúpnu cenu, poníženú o poplatky za transakcie, späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Klienta, z ktorého bola odoslaná.
Klient nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej s obchodníkom podľa týchto VOP, resp. od zrealizovanej transakcie, pretože cena kryptomeny, ktorá je predmetom ich zmluvného vzťahu, závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Obchodníka.

 

Identifikácia zákazníka a ochrana osobných údajov

Pokiaľ sa Klient rozhodne využiť služby internetového portálu cryptomat.sk alebo automatov cryptomat, je povinný pozorne si prečítať zásady pre spracúvanie osobných údajov a cookies zverejnené na webovej stránke cryptomat.sk a tiež v automatoch Cryptomat.   
Obchodník a Prevádzkovateľ Internetového portálu cryptomat.sk je osobou povinnou v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a vyhradzuje si právo vykonať identifikáciu Klienta – záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomien podľa § 7 uvedeného zákona, a to spôsobom uvedeným v § 8 uvedeného zákona. Za týmto účelom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať od Klientov (záujemcov o kúpu alebo predaj kryptomien) nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby
 • Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO
 • Trvalý pobyt alt. sídlo
 • Platnú e-mailovú adresu
 • Bankovú účet v tvare IBAN
 • Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)
 • Telefónny kontakt
 • Doklad totožnosti, a to občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo pas Klienta
 • Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré obchodník považuje za nevyhnutné

Obchodník a Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo požadovať od Klienta (záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomeny) preukázanie sa občianskym preukazom, vodičským preukazom alebo pasom, dokladom o existencii právnickej osoby a dokladom preukazujúcim identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a ďalších dokladov požadovaných podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Identifikácia Klienta sa vykoná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. a v súlade s vnútornou smernicou Obchodníka o AML, podľa pokynov obchodníka, vzájomnou komunikáciou Obchodníka so zákazníkom po uskutočnení objednávky.

Identifikácia Klienta sa vykoná iba v prípade, ak transakcia prostredníctvom webového portálu cryptomat.sk a/alebo prostredníctvom automatov cryptomat prekročí sumu 1.000 eur.

 Obchodník odmietne realizáciu transakcie s Klientom v prípade, že:

 • sa Klient odmietne podrobiť identifikácii
 • ak nie je identifikáciu z iného dôvodu možné vykonať
 • ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých Klientom
 • ak má pochybnosti o pravosti predložených dokladov

Klienti sa zaväzujú, že pri realizácií nákupu a/alebo predaja kryptomeny prostredníctvom webového portálu cryptomat.sk a/alebo prostredníctvom automatov cryptomat používajú  svoje skutočné mená a priezviská alt. Obchodné meno/sídlo a zaväzujú sa uvádzať pravdivé informácie. V súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby sa Klienti zaväzujú neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie.


Aplikácia rozhodného práva

VOP používania webovej stránky cryptomat.sk  a/alebo automatov cryptomat a rovnako aj všetky ich zmeny podliehajú právnym normám a právnemu poriadku Slovenskej republiky. VOP sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi Klientom a Obchodníkom podliehajú jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
Klient môže využiť možnosť alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov medzi Klientom a Obchodníkom. Klient je oprávnený využiť takúto možnosť alternatívneho riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov. Podmienky alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti Obchodníka a Klienta ako strán alternatívneho riešenia sporov, sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) nájdete aj bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt môžete obrátiť.

Všetky transakcie sú finálne k času uskutočnenia.

V prípade chyby na strane Klienta si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo naúčtovať manipulačný poplatok 10 Eur za každú začatú hodinu manuálneho zásahu. V prípade nedodržania prevádzkového poriadku alebo pokynov pre obsluhu cryptomatu, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť pri akejkoľvek strate na strane Klienta.

 

Kontakt:

Spoločnosť zodpovedná za transakcie: CTSolutions s.r.o., so sídlom Bottova 2A,  811 09 Bratislava, IČO: 52 312 801, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo:  141149/B
Reklamácie zvyčajne vybavujeme do 3 pracovných dní od ich oznámenia.
Zobrazovaný kurz na automate cryptomat nemusí byť presný, nakoľko sa zobrazuje iba z posledných realizovaných transakcikuí na burze.

Všetky poplatky sú uvedené priamo na obrazovke automatu cryptomat.